کور >تولید >کورنۍ وړانديزونه (پوسټيک) مورګه>کوفې ماشين پلاستيکي برخه