کور >تولید >کورنۍ وړانديزونه (پوسټيک) مورګه>د هغور خشکي پليسټيک برخه