کور >تولید >کورنۍ وړانديزونه (پوسټيک) مورګه>د جور پلاستيک نېټه