کور >تولید >کورنۍ وړانديزونه (پوسټيک) مورګه>وکوم پاکونکی پلاستیکی برخه